• 7.8
  • 9.9
  • Drama Mystery Crime
  • English en
  • 2002Season 1

Season 1 Episode 1

CSI Miami - S1E01 - Golden Parachute.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E01 - Golden parachute.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E01 - Golden parachute.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 2

CSI Miami - S1E02 - Losing Face.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI: Miami - S01E02 - Losing face.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E02 - Losing face.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 3

CSI Miami - S1E03 - Wet Foot Dry Foot.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E03 - Wet foot - Dry foot.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 4

CSI: Miami - S01E04 - Just one kiss.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 5

CSI Miami - S1E05 - Ashes to Ashes.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI.Miami.S01E05.WS.DVDRip.XviD-SFM CSI.Miami.S01E05.WS.DVDRip.XviD-SFM.avi S01E05 Ashes to Ashes.avi pbPortuguese 13 years ago
CSI: Miami - S01E05 - Ashes to ashes.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 6

CSI Miami - S1E06 - Broken.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S1E06 - Broken.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI: Miami - S01E06 - Broken.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 7

CSI Miami - S1E07 - Breathless.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 8

CSI: Miami - S01E08 - Slaughterhouse.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 9

CSI Miami - S1E09 - Kill Zone.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI: Miami - S01E09 - Kill zone.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 10

CSI Miami - S1E10 - A Horrible Mind.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago

Season 1 Episode 11

CSI Miami - S1E11 - Camp Fear.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E11 - Camp fear.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E11 - Camp fear.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 12

CSI: Miami - S01E12 - Entrance wound.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E12 - Entrance wound.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 13

CSI: Miami - S01E13 - Bunk.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI: Miami - S01E13 - Bunk.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 14

CSI Miami - S1E14 - Forced Entry.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S1E14 - Forced Entry.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI Miami - S01E14 - Forced Entry.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E14 - Forced Entry.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 15

CSI Miami - S1E15 - Dead Woman Walking.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI Miami - S01E15 - Dead Woman Walking.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E15 - Dead Woman Walking.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 16

CSI Miami - S1E16 - Evidence of Things Unseen.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI Miami - S01E16 - Evidence of Things Unseen.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E16 - Evidence of Things Unseen.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 17

CSI Miami - S01E17 - Simple Man.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E17 - Simple Man.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).HI.orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 18

CSI Miami - S01E18 - Dispo Day.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 19

CSI Miami - S1E19 - Double Cap.HDTV.br.srt pbPortuguese 12 years ago
CSI Miami - S01E19 - Double Cap.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 20

CSI Miami - S1E20 - Grave Young Men.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E20 - Grave Young Men.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 21

CSI Miami - S1E21 - Spring Break.DVDRip.SFM.pt.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E21 - Spring Break.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 23

CSI Miami - S01E23 - Freaks and Tweaks.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E23 - Freaks and Tweaks.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago

Season 1 Episode 24

CSI Miami - S01E24 - Body Count.DVD-Rip SFM.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago
CSI Miami - S01E24 - Body Count.HDTV.XVID.Portuguese (Brazilian).orig.srt pbPortuguese 10 years ago